Zespół ds. Promocji Zdrowia w Przedszkolu "Bajkowy Dom" w Olsztynie

 

Projekt Przedszkole Promujące Zdrowie cieszy się dużym zainteresowaniem od początku jego realizacji i pozytywnym wsparciem całej naszej społeczności. W przedszkolu funkcjonuje zespół do spraw promocji zdrowia, w obecnym składzie:

 

Koordynator - Czesława Polakowska - dyrektor przedszkola

Ewa Grzywińska - nauczyciel dyplomowany
Anna Antkiewicz- nauczyciel mianowany

Magdalena Sienkiewicz - nauczyciel starzysta
Anna Kozłowska - nauczyciel kontraktowy
Karolina Lichota - dietetyk
Małgorzata Kryk- kucharz
Iwona Banaszkiewicz- pracownik niepedagogiczny
Sylwia Kojrys - rodzic
Natalia Leńska - rodzic

 

Zadania koordynatora ds. promocji zdrowia w przedszkolu:


1. Upowszechnianie koncepcji promocji zdrowia i PPZ wśród pracowników (pełno- i niepełnozatrudnionych)
oraz rodziców dzieci.
2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności przedszkola i sojuszników w społeczności
lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem
działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
4. Kierowanie pracą zespołu promocji zdrowia.
5. Prowadzenie dokumentacji działań przedszkola w zakresie promocji zdrowia.
6. Współdziałanie z koordynatorami z innych przedszkoli oraz koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej
sieci PPZ i SzPZ.
7. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi
ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

Zadania i organizacja pracy zespołu promocji zdrowia w przedszkolu:


1. Wspieranie pracy koordynatora i aktywny udział w:
• przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
• organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,
• prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy zespołu.
2. Zespołowe podejmowanie decyzji.
3. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
4. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
5. Organizacja spotkań zespołu:
• cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem,
• zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
• spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,
• praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników.