Bez nazwy 1

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola "Bajkowy Dom 2"


Szanowni Rodzice.
Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do przedszkola „Bajkowy Dom 2”
na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się zgodnie z:
USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)


 RODZICE DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA BAJKOWY DOM 2 W OLSZTYNIE UL. WYSZYŃSKIEGO 22, SKŁADAJĄ W DNIACH OD 4  DO 12 MARCA 2021 R. „DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”.

pdf pobierz deklarację o kontynuacji

 

Drodzy Rodzice,

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu Bajkowy Dom 2 w Olsztynie obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z poniższą procedurą i przestrzeganie jej zapisów.

 pdf Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 12 Prezydenta Olsztyna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2021/2022.

 


UCHWAŁA Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

 

ZARZĄDZENIE Nr 1 z dnia 26.01.2021 r. CZESŁAWY POLAKOWSKIEJ JAKO ORGANU PROWADZĄCEGO
PRZEDSZKOLE BAJKOWY DOM 2 W OLSZTYNIE UL. WYSZYŃSKIEGO 22.
W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Bajkowy Dom 2 w Olsztynie ul. Wyszyńskiego 22 na rok szkolny 2021-2022.

 

 

WAŻNE:
Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 15 marca 2021 r. o godz. 8.00
 Wniosek o przyjęcie dziecka można składać  w terminie do 29 marca 2021 r. do godz. 15.00.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego:

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.
Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.
 Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2)  niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:
UCHWALE Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).
Są to następujące kryteria:
1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,
2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata - 20 punktów,
3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,
4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:
a) do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,
b) od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 10 punktów,
c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 5 punktów.
*Zgodnie ze Statutem (§ 88) Przedszkola "Bajkowy Dom" w Olsztynie

 1. Pierwszeństwo zapisu do Przedszkola "Bajkowy Dom" w Olsztynie mają Rodzice dzieci uczęszczających już do naszej placówki, którzy regularnie uiszczają opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 1. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z dalszych usług Przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzenia uczęszczania dziecka
  do Przedszkola na kolejny rok szkolny.
 2. Składanie kart zgłoszeń dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny obowiązuje rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola.
  1. Karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane od 11  lutego  2021r.,
  2. w momencie składania karty zgłoszeniowej , rodzice uiszczają opłatę
   (tzw. wpisowe), w kwocie 200 zł, - przyjęcie karty jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Przedszkola.
  3. wpisowe gwarantuje rodzicom, możliwość kontynuacji edukacji przedszkolnej
   w kolejnych latach,
  4. kwota wpisowego nie podlega zwrotowi.
 1. Zapisy do Przedszkola dokonywane są w kolejności zgłoszeń do danej grupy wiekowej.
 2. Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje dyrektor.
 3. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną.

Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z dalszych usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzenia uczęszczania dziecka do Przedszkola.

Karty potwierdzenia uczęszczania dziecka do Przedszkola wydawane i przyjmowane przez nauczycielki poszczególnych grup.  Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach.   

O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach i kolejność zgłoszeń.


Karty zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola będą przyjmowane przez dyrektora lub w  kancelarii Przedszkola.

Odpłatność za edukację w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:
 
opłata stała - 350,00 zł za miesiąc


+ opłata za wyżywienie - 10,00 zł za każdy dzień

(możliwa ewentualna zmiana w związku ze zmianą cen produktów żywnościowych)

 

Należności można wpłacać na konto bankowe Przedszkola:

48 1140 2017 0000 4902 0686 3163

 


 Rodzice których dzieci uczęszczają do Przedszkola Bajkowy Dom 2 odpłatność wpłacają na konto:

18 1140 2004 0000 3102 7785 0864