Bez nazwy 1

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola "Bajkowy Dom 2"


Szanowni Rodzice.
Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do przedszkola „Bajkowy Dom 2”
na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się zgodnie z:
Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku – Dz. U. z 2021r., poz 1082 ze zm.

Pracujemy na zasadach przedszkola miejskiego tzn. -
BEZPŁATNE 5 godzin dziennie pobytu dziecka w przedszkolu, za pozostałe odpłatność 1,30- zł za godzinę.
Dzieci 6 letnie - pobyt dziecka BEZPŁATNY, odpłatne tylko wyżywienie.


Informacja dla rodziców, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną

w roku szkolnym 2024/2025 w Przedszkolu Bajkowy Dom 2 w Olsztynie.

        Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024

nie biorą udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich rodzice składają

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w dniach od 20.02 . 2024r. do 27 lutego 2024 r.

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

pdf pobierz deklarację o kontynuacji

 

Drodzy Rodzice,

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu Bajkowy Dom 2 w Olsztynie obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z poniższą procedurą i przestrzeganie jej zapisów.

 pdf Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

UCHWAŁA Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

 

ZARZĄDZENIE Nr 1 z dnia 29.01.2024 r. CZESŁAWY POLAKOWSKIEJ JAKO ORGANU PROWADZĄCEGO
PRZEDSZKOLE BAJKOWY DOM 2 W OLSZTYNIE UL. WYSZYŃSKIEGO 22.
W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Bajkowy Dom 2 w Olsztynie ul. Wyszyńskiego 22 na rok szkolny 2023-2024.

 

 

WAŻNE:
Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 04 marca 2024 r. o godz. 8.00
 Wniosek o przyjęcie dziecka można składać  w terminie do 18 marca 2024 r. do godz. 15.00.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego:

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.
Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.
 Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2)  niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:
UCHWALE Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).
Są to następujące kryteria:
1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,
2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata - 20 punktów,
3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,
4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:
a) do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,
b) od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 10 punktów,
c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 5 punktów.


 


 

 Rodzice których dzieci uczęszczają do Przedszkola Bajkowy Dom 2 odpłatność wpłacają na konto:

18 1140 2004 0000 3102 7785 0864