Priorytetem naszego Przedszkola jest pracować zgodnie z koncepcją Szkół Promujących Zdrowie.

 

Od 2017 roku jest możliwość ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Rada Pedagogiczna Przedszkola Bajkowy Dom podjęła uchwałę o rozpoczęciu procedur. Ubieganie się o certyfikat zaakceptowali pracownicy przedszkola oraz przedstawiciele rodziców.  Na przełomie lutego i marca 2018 roku zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród pracowników, rodziców i dzieci 5-6 letnich. Następnie zespół dokonał oceny poszczególnych wskaźników oraz wymaganych dokumentów. Przeprowadził obserwacje, wywiady i na tej podstawie wypełnione zostały arkusze zbiorcze i sporządzenie raportu końcowego autoewaluacji.
23 marca 2018 roku na spotkaniu przedstawicieli społeczności przedszkola oraz zaproszonych gości  i instytucji współpracujących z Przedszkolem Bajkowy Dom przekazano informacje o wynikach autoewluacji . Analiza wskazała problemy priorytetowe. Ważne były odpowiedzi rodziców i pracowników na pytania otwarte.

Przeprowadzona autoewaluacja pokazała nam w jakim miejscu znajdujemy się pod kątem naszych działań. Utwierdziła nas w tym, że kierunki naszej pracy, podejmowanej przez całą społeczność przedszkolną są prawidłowe, skuteczne i przynoszą oczekiwane efekty w zakresie promocji zdrowia fizycznego, psychicznego, społeczno-emocjonalnego i duchowego. Ponadto autoewaluacja wskazała nam co wymaga poprawy, wzmocnienia, rozwinięcia i udoskonalenia w zakresie 4 standardów.


Wnioski z autoewaluacji :

       Problem priorytetowy do rozwiązania:

1.    Niewystarczająca wiedza  społeczności przedszkolnej na temat koncepcji Przedszkola Promującego Zdrowie.
2.    Klimat i atmosfera panująca w naszej placówce sprzyjają realizowaniu różnorodnych zadań w zakresie promocji zdrowia.
3.    Rodzice i pracownicy niepedagogiczni mają zbyt małą możliwość włączania się w życie przedszkola.
4.    Nie wszystkie dzieci przestrzegają norm i zasad współżycia w grupie.   
5.    Działania prozdrowotne podejmowane w przedszkolu nie zawsze kontynuowane są w domu.
6.    Nie zawsze stosowane są sprzęty ochronne (kask, ochraniacze na łokcie, kolana) np. podczas jazdy na hulajnodze, rowerze.
7.    Brak chęci pokonywania drogi do i z przedszkola pieszo, rowerem, na hulajnodze.
8.    Niewystarczająca wiedza rodziców na temat skutków psychofizycznych przyprowadzania do przedszkola chorego dziecka.
9.    Potrzeba wzmocnienia współpracy z rodzicami na etapie planowania działań wspierających.
10.    Wzmacnianie działań dla polepszania zdrowia własnego i członków rodziny.

 

Wyniki badań stały się okazją do refleksji i zmotywowały nas do podejmowania dalszych działań w kierunku osiągania jeszcze lepszych wyników w zakresie promocji zdrowia.